Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

RUD-Limburg-Noord logo.jpg

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

A. Basisgegevens

Doelstelling

Samenwerking op basis van een Gemeenschappelijke Regeling binnen Noord- en Midden Limburg op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor taken uit het werkveld van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deelname aan de RUD is voor een aantal taken, de zogenaamde basistaken, verplicht op grond  van de Wet VTH (Hfst 5 van de Wabo) die op 14 april 2016 in werking trad.

De aard en omvang van werkzaamheden die bij de RUD zijn ondergebracht verschilt per gemeente. Het zijn minimaal de basistaken. Door een aantal partners is dit aangevuld met andere Wabo-taken zoals overige milieutaken of alle taken WABO-breed  inclusief APV-taken. In het rapport "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur" van de commissie Van Aartsen van 4 maart 2021 worden dit plustaken genoemd. In de kadernota is per gemeente na te lezen om welke taken het gaat. Daarnaast worden door de RUD ook verzoektaken opgepakt dit zijn taken die niet structureel bij de RUD worden belegd. Dit kan een takenpakket zijn dat door een college voor een bepaald jaar wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de RUD. Het kan ook gaan om een incidentele zaak waarvoor ad hoc een ambtelijke verzoek bij de RUD wordt ingediend. 

Onderwerpen
 • Duurzaamheid en energie
 • Milieubeheer en afvalverwerking
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen en leefomgeving
Raadsprogrammaʼs
 • Programma Wonen en Leefomgeving
 • Ruimtelijke ordening
 • Zie programmabegroting eigen gemeente
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Venray, Gemeente Weert
Provincies: Limburg
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Delen hulpbronnen - Bij het delen van hulpbronnen gaat het om samenwerking tussen partijen waarbij zij met behoud van een zelfstandige (politiek-bestuurlijke) organisatie hulpbronnen delen of organiseren. Deze hulpbronnen kunnen facilitaire zaken zijn en betrekking hebben op de zogenaamde PIOFACH taken (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting). De hulpbronnen kunnen ook gaan om de deskundigheid en de inzet van beleidsmedewerkers. Delen van hulpbronnen vindt bijvoorbeeld ook plaats bij een regionaal informatie- of expertisecentrum (RIEC), of het veiligheidshuis. Ook het delen van hulpmiddelen als een brandweerkazerne en materiaal is een vorm van delen van hulpbronnen. Het kan een beperkte vorm van samenwerking zijn, bijvoorbeeld een gezamenlijke salarisadministratie. Maar ook een vergaande vorm van samenwerking, bijvoorbeeld één gezamenlijke ambtelijke organisatie voor meerdere gemeentebesturen. Bij het ‘delen van beleidsmedewerkers’ kan het bijvoorbeeld gaan om het gezamenlijk doorgronden van nieuwe wet- en regelgeving of het formuleren van beleidsalternatieven.
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.
De samenwerking binnen de RUD LN richt zich primair op toezicht, handhaving en vergunningverlening en de bijbehorende specialistisch advisering. Bij vergunningverlening betreft het vooral de omgevingsvergunningen onderdeel milieu. Daarnaast specialistische advisering op andere zaken zoals op het gebied van externe veiligheid, archeologie, constructies van bouwwerken en APV-gerelateerde zaken. Een gemeente kan ervoor kiezen om meer Wabo-taken onder te brengen bij het samenwerkingsverband. De meeste gemeenten hebben om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria naast de wettelijk verplichte taken ook overige Wabo-taken belegd bij het samenwerkingsverband RUD LN. Een overzicht van taken die door de diverse gemeenten bij de RUD LN zijn belegd is te vinden in de bijlage van de Kadernota's
Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Beslisdocument GR RUD LN ([ downloaden])
Het beslisdocument beschrijft alle essentiële onderdelen van de inrichting van de GR RUD LN.
Gemeenschappelijke regeling RUD LN ([ downloaden])
Tekst gemeenschappelijk regeling
Kadernota RUD LN 2023 ( downloaden)
Kadernota 2023
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nl
Adoptiehouders
Will Bemelmans(gem. Bergen, Ruimtelijk Domein)
Natascha de Klein(RUD Limburg Noord, Coördinatiecentrum)
VRLN kaart.png