GR Omnibuzz - E. Risico’s

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Omnibuzz logo.png

GR Omnibuzz

E. Risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.

De geactualiseerde ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

2. Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo- doelgroepenvervoer.

3. Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat, waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

4. Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

5 Toenemende digitalisering en afhankelijkheid van ICT Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Voor de geïdentificeerde risico’s geldt dat Omnibuzz passende maatregelen treft om deze risico’s te mitigeren en beheersbaar te houden.

Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement ( downloaden)
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nl
Adoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers