GR Omnibuzz - C. Wat gaan we daarvoor doen

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Omnibuzz logo.png

GR Omnibuzz

C. Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we daarvoor doen?

Omnibuzz zal in 2021 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

 • Continue afstemming van de uitvoeringsregels van het vervoer binnen de geldende protocollen i.v.m. Covid-19.
 • Continue inspelen op het reisgedrag van de klant en mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding om de verschillende taken van Omnibuzz zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren.
 • Evaluatie verschillende overeenkomsten met vervoerders in het licht van nieuwe werkelijkheid na COVID-19 en mogelijke aanpassingen overeenkomen (borging kwaliteit en continuïteit).
 • Uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk en afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
 • Onderzoek naar de effecten van een mogelijke omzetting van zones naar kilometers.
 • Onderzoek naar integratie Openbaar Vervoer en Omnibuzz vervoer en duurzaamheid (i.s.m. Trendsportal en Provincie Limburg).
 • Evaluatie van de Voor Elkaar Pas en www.ikwilvervoer.nl.
 • Doorontwikkeling en verbetering van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk.
 • Doorontwikkeling van het klantportaal en andere boekingssystemen die reizen makkelijk maken.
 • Doorontwikkeling van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie (naast analyse van data, wordt ook steeds meer ingespeeld op het reisgedrag van de klant en mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding om de verschillende taken van Omnibuzz zo effectief uit te kunnen voeren).
 • Doorontwikkeling contractbeheer verschillende vervoersvormen.
 • Structurele toetsing en controles van de administratieve organisatie.
 • Structurele controle en bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de Planning & Control cyclus.
 • Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid.


Omnibuzz verzorgt de uitvoering van het Wmo-vervoer voor 30 Limburgse gemeenten. Omnibuzz voert onder andere de ritreservering, klantadministratie, klachtafhandeling, financiële afhandeling, klantcommunicatie, het contractbeheer en regie op vervoer. Omnibuzz fungeert als aanbestedende dienst die voor de aangesloten gemeenten het (vraagafhankelijke) Wmo-vervoer heeft aanbesteed en de contracten met de vervoerders heeft getekend. Deze aanbesteding heeft Omnibuzz grotendeels zelfstandig kunnen uitvoeren. Verder adviseert gemeenten beleidsmatig en voert namens de deelnemende gemeenten overleg met vervoerders, de provincie Limburg en landelijke kennispartners.

In 2015 - 2016 heeft een afvaardiging van gemeenten via een provinciale stuurgroep met ondersteuning van Omnibuzz belangrijke keuzes gemaakt over de toekomstige inrichting van het (doelgroepen)vervoer in Limburg. De gezamenlijke keuzes en conclusies van toen vormen de basis voor de organisatie Omnibuzz:

• Centraal uitgangspunt: via kennisopbouw in een publieke organisatie meer grip op doelgroepenvervoer realiseren.

• Een publiekrechtelijke inrichting voor borging van de continuïteit, objectieve regievoering zonder inmenging van private belangen, meer sturing en controle vanuit gemeenten en meer flexibiliteit m.b.t. instroom ander doelgroepenvervoer;

• Op Limburgse schaal om schaalvoordelen te optimaliseren.

• Aansturing via regiemodel, waarbij ritaanname en regie los wordt gekoppeld van de rituitvoering, met als doel meer grip op het vervoer.

• Start met vraagafhankelijk Wmo-vervoer (CVV), daarna gefaseerde instroom van ander doelgroepenvervoer via een groeimodel.

De omvang van Omnibuzz in zowel deelnemende gemeenten als taken, biedt gemeenten de kans om zelfstandig toekomstbestendig doelgroepenvervoer te realiseren. In deze constructie kunnen gemeenten leunen op inhoudelijk/vervoerskundig advies vanuit Omnibuzz. Het primaire doel is kwalitatief hoogwaardig vervoer mogelijk en betaalbaar houden. Door ontwikkelingen bij gemeenten en de vervoerssector zijn er continu nieuwe uitdagingen. Het borgen van de continuïteit van het vervoer is een complexe aangelegenheid die specialistische kennis vergt. Deze is bij de deelnemende gemeenten niet altijd voldoende aanwezig/beschikbaar. Het samenwerken binnen Omnibuzz biedt gemeenten kansen om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen samen te ontwikkelen die gemeenten afzonderlijk niet (danwel tegen hoge kosten) kunnen realiseren.

Deze keuzes zijn uitgewerkt in het bedrijfsplan “GR Doelgroepenvervoer Limburg (januari 2016), welke de basis vormt voor de gr Omnibuzz vanaf 2016, met als doel om op Limburgse schaal toekomstbestendig doelgroepenvervoer te organiseren. De visie is uitgewerkt in lijn met bovenstaande uitgangpunten, waarbij ook naar de besparingspotentie is gekeken (besparingsmatrix). Deze matrix geeft aan dat besparingen in het doelgroepenvervoer op de eerste plaats te behalen zijn door beleidsaanpassingen (20%-30%), verder dragen een andere inrichting van het Openbaar Vervoer (OV, 5%-10%) en centrale regie over verschillende vormen van doelgroepenvervoer (15%-35%, afhankelijk van instroom) bij aan het beheersbaar houden van het vervoer. De visie die op basis hiervan is uitgewerkt leunt op drie belangrijke pijlers:

1. Minder doelgroepenvervoer door kanteling van vervoer en stimuleren OV gebruik.

2. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.

3. Aansturing van het doelgroepenvervoer door een ‘slimme organisatie mobiliteit’.

Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021 ( downloaden)
Dienstverlengingsovereenkomst ( downloaden)
Kaderdocument Omnibuzz ( downloaden)
Omnibuzz Begrotingswijziging 2023-1 ( downloaden)
Omnibuzz jaarverslag 2021 ( downloaden)
Productenboek Omnibuzz ( downloaden)
Uitgangspuntennotitie 2022-1, 2023 en mjp 2024-2026 ( downloaden)
Nieuwsbrieven Omnibuzz
Nieuwsbrief Omnibuzz
Deze link verwijst u naar de meest recente Nieuwsbrief van Omnibuzz.
Vervoerreglement Omnibuzz
Vervoerreglement
Deze link verwijst u naar het meest recente vervoerreglement van Omnibuzz.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nl
Adoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers