GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - E. Risico’s

From noord-limburg dashboardsamenwerking
< GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Revision as of 11:18, 7 July 2022 by Leon Brouwers (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Naar de werkomgeving

BsGW logo.jpg

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

E. Risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Begin 2022 is de risico-analyse opnieuw uitgevoerd, waarbij de nog steeds relevante risico’s zijn geactualiseerd dan wel aangepast naar de cijfers van de begroting 2022 en actuele wet- en regelgeving. De benodigde weerstandcapaciteit, exclusief risico frictiekosten, komt uit op € 1,42 miljoen, circa 6,5 % van de netto-kosten 2023. Een toename van € 91 duizend.

De bedrijfsvoeringrisico’s voor BsGW zijn:

1. Covid-19  € 270.000

2. Geen voldoende of goed van de Waarderingskamer  € 50.000

3. Aanbestedingsrisico € 25.000

4. Rechtmatigheidsverantwoording wordt niet voldoende nageleefd € 15.000

5. Koepelvrijstelling van de BTW  € 86.688

6. Kwijtschelding valt onder bezwaar- en beroepenregime  € 10.000

7. Onvoldoende gestructureerde informatiestromen € 84.500

8. Meer bezwaren en beroepen: ncnp's  € 450.000

9. Meer bezwaren en beroepen: box 3 € 10.000

10. Datalek / Cyberaanvallen € 200.000

11. ICT-storingen in de piekbelasting € 20.000

12. Gemankeerde migratie ICT  € 20.000

13. Fraude door medewerkers  € 20.000

14. Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt € 80.000

15. Hoog ziekteverzuim € 80.000

Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Correspondentieadres
Postbus 1275
6040 KG Roermond
Website
http://www.bsgw.nl
Adoptiehouders
John Mulder(Gemeente Peel en Maas, Advies & Control)
Twan Hanssen
Veronique Heijmans
Leon Brouwers(Gemeente Peel en Maas, Advies en Control)