GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) - F. Bestuur en toezicht

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Logo veiligheidsregio Limburg-Noord.jpg

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

F. Bestuur en toezicht

Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam  (BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling)

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Taken en bevoegdheden 1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wvr. 2. Op het gebied van publieke gezondheidszorg zijn aan de Veiligheidsregio de taken en Bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de Wpg.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen

Vertegenwoordiging gemeenten

Gemeente Bestuurs-commissie GGD Algemeen bestuur
Beesel B. Jacobs B. Vorstermans
Bergen L. Roefs M. Pelzer
Echt-Susteren M. Bruijsten J. Hessels
Gennep P. Lucassen W. van Beek
Horst aan de Maas R. Bouten R. Palmen
Leudal M. Janssen D. Schmalschlaeger
Maasgouw M. Wilms S. Strous
Mook en Middelaar S. Doorenbos; tijdelijk P. Baneke W. Gradisen
Nederweert P. Koolen B. Op de Laak
Peel en Maas A. Mestrom W. Delissen-van Tongerlo
Roerdalen E. Cuijpers M. de Boer-Beerta
Roermond M. Smitsmans-Burhenne R. Donders-de Leest
Venlo F. Schatorjé A. Scholten (voorzitter)
Venray C. Nijkerken L. Winants
Weert P. Sterk J. Heijmans
Zeggenschap
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....

De deelnemers van de gemeenten aan het algemeen bestuur hebben ieder 1 stem in de besluitvorming.

De deelnemers van de gemeenten aan het algemeen bestuur zijn ook lid van de bestuurscommissie Veiligheid

De leden van de bestuurscommissie GGD hebben een adviserende stem in het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit A. Scholten (voorzitter) , A. Verhoeven, P. de Koning, R. Donders- de Leest, M. Smitmans-Burhenne, B. Op de Laak en P. Sterk.

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

artikel 35: Toetreding en uittreding

Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regios als bedoeld in artikel 8 van de Wvr.

artikel 36: Wijziging

 1. Zowel het dagelijks bestuur als een gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over de wijziging van de regeling.
 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, dan doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de gemeenten.
 3. Een wijziging is tot stand gekomen wanneer ten minste twee derde van het aantal gemeenten, tezamen vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio, daartoe heeft besloten.

artikel 37: Opheffing

 1. De regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot samenwerking als bedoeld in de Wvr.
 2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
 3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.

Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Nijmeegseweg 42
5900 AA Venlo
Drie Decembersingel50
5921 AC Venlo
Correspondentieadres
Postbus 11
5900 AA Venlo
Website

http://www.vrln.nl http://www.limburg.veilig.nl http://www.ggdlimburgnoord.nl

http://www.brandweerln.nl
Adoptiehouders