GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) - E. Risico’s

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Logo veiligheidsregio Limburg-Noord.jpg

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

E. Risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

De belangrijkste risico’s betreffen:


Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties, het optreden van ontwikkelingen in de omgeving die de vereiste en beschikbare kwaliteiten op spanning kunnen zetten, binnen enkele jaren uitstroom van deskundigheid en ervaring door gemiddeld hoge leeftijd personeel, wat leidt tot onvoorziene investeringen in opleidingen en positionering van de VRLN als aantrekkelijk werkgever en werving- en selectietrajecten.


Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid en hulpverlening, hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen, hetgeen leidt tot onvoorziene externe inhuur en/of werving- en selectietrajecten.


Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit van medewerkers, met als gevolg niet gedekte externe inhuur.


Beroepsziekten en arbeidsongevallen: risico is dat de verzekering de schade als gevolg van bepaalde ziekten/ongevallen niet (meer) dekt (bijvoorbeeld PTSS)


Financiële claims: het risico dat de VRLN claims krijgt als gevolg van handelwijzen van medewerkers, die niet gedekt zijn door de verzekering.


Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen, dit vraagt om extra onvoorziene investeringen om kennis te delen.


Integriteit beveiliging data: het risico op uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers, met extra kosten als gevolg.


Bij extreme weersomstandigheden is extra inzet van medewerkers nodig hetgeen leidt tot hogere kosten voor de inzet van bijvoorbeeld brandweervrijwilligers, wat niet volledig is meegenomen in de begroting.


Het risico dat door in werking treding van de WNRA de vrijwilligers betaalde beroepskrachten dienen te worden. Dit leidt tot hogere arbeidskosten bij gelijkblijvende personele inzet.


Het handelen in strijd met wet- en regelgeving waarmee het riscio ontstaat op een rechtszaak tegen de VRLN, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, hetgeen leidt tot (gerechts-)kosten en/of boetes


Het onvoldoende bereiken van kinderen die in aanmerking komen voor (RVP-)vaccinaties waardoor de vaccinatiegraad onder RIVM-streefwaarde komt en het risico op uitbraak van ziekte vergroot wordt, hetgeen leidt tot de noodzaak tot actievere voorlichting van ouders en extra communicatiecampagnes en tot extra inzet bij een daadwerkelijke uitbraak van een infectieziekte.

Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Nota risicomanagement en reserves ( downloaden)
In de jaarlijkse begroting en jaarverantwoording is een hoofdstuk weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Zie hiervoor de stukken bij onderdeel D.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Nijmeegseweg 42
5900 AA Venlo
Drie Decembersingel50
5921 AC Venlo
Correspondentieadres
Postbus 11
5900 AA Venlo
Website

http://www.vrln.nl http://www.limburg.veilig.nl http://www.ggdlimburgnoord.nl

http://www.brandweerln.nl
Adoptiehouders