GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Logo veiligheidsregio Limburg-Noord.jpg

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

A. Basisgegevens

Doelstelling

De Veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van:

a. de brandweerzorg;

b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen:

e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;

f. de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wpg.

Onderwerpen
  • Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance)
  • Volksgezondheid
  • Zorg en welzijn
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

  • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
  • Samenwerking brengt grote risico’s met zich mee.
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • Raad: politiek belangrijk
  • College: bestuurlijk belangrijk
  • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Venray, Gemeente Weert
Waterschappen: Waterschap Limburg
Overige organisaties: Politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Limburg-Noord, Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Delen hulpbronnen - Bij het delen van hulpbronnen gaat het om samenwerking tussen partijen waarbij zij met behoud van een zelfstandige (politiek-bestuurlijke) organisatie hulpbronnen delen of organiseren. Deze hulpbronnen kunnen facilitaire zaken zijn en betrekking hebben op de zogenaamde PIOFACH taken (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting). De hulpbronnen kunnen ook gaan om de deskundigheid en de inzet van beleidsmedewerkers. Delen van hulpbronnen vindt bijvoorbeeld ook plaats bij een regionaal informatie- of expertisecentrum (RIEC), of het veiligheidshuis. Ook het delen van hulpmiddelen als een brandweerkazerne en materiaal is een vorm van delen van hulpbronnen. Het kan een beperkte vorm van samenwerking zijn, bijvoorbeeld een gezamenlijke salarisadministratie. Maar ook een vergaande vorm van samenwerking, bijvoorbeeld één gezamenlijke ambtelijke organisatie voor meerdere gemeentebesturen. Bij het ‘delen van beleidsmedewerkers’ kan het bijvoorbeeld gaan om het gezamenlijk doorgronden van nieuwe wet- en regelgeving of het formuleren van beleidsalternatieven.
Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord ( downloaden)
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Nijmeegseweg 42
5900 AA Venlo
Drie Decembersingel50
5921 AC Venlo
Correspondentieadres
Postbus 11
5900 AA Venlo
Website

http://www.vrln.nl http://www.limburg.veilig.nl http://www.ggdlimburgnoord.nl

http://www.brandweerln.nl
Adoptiehouders
VRLN kaart.png